Statut

STATUT
Tekst jednolity

S T A T U T

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
– GMINNEJ PRZYCHODNI W BUKOWCU

I.    Postanowienia ogólne.

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia
w Bukowcu zwana dalej „Przychodnią” działa na podstawie:

1)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2011r.  Nr 112, poz. 654 ze zmianami);
2)    zarządzenia nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu;
3)    zarządzenia nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
4)    niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Bukowiec.

§ 2

1.    Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Bukowiec.
2.    Przychodnia uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
3.    Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością Przychodni.
4.    Przychodnia jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3

Siedziba Przychodni mieści się w Bukowcu, ul. Dr Floriana Ceynowy 18A.

§ 4

Przychodnia prowadzi działalność leczniczą na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Bukowiec.

II.    Cele, zadania i zakres świadczeń zdrowotnych.

§ 5

Celem działalności Przychodni jest:
1)    udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu:
a)    podstawowej opieki zdrowotnej,
b)    ginekologiczno-położniczego,
c)    stomatologii.
d)    rehabilitacji,
e)    diagnostyki leczniczej;
2)    orzecznictwo;
3)    promocja zdrowia.

§ 6

1.    Głównym zadaniem Przychodni jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.
2.    Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

§ 7

Do podstawowych zadań Przychodni w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należy:

1)    Organizowanie i sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologiczno-położniczej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej;
2)    Organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

§ 8

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię obejmuje w szczególności:

1)    badania i porady lekarskie;
2)    leczenie;
3)    prowadzenie dokumentacji medycznej;
4)    orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy;
5)    opieka nad kobietą ciężarną i płodem, porodem, połogiem i nad noworodkiem;
6)    opieka nad zdrowym dzieckiem;
7)    szczepienia ochronne i inne działania zachowawcze;
8)    rehabilitację leczniczą;
9)    działania diagnostyczne;
10)    prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej;
11)    opieka w zakresie medycyny szkolnej;
12)    udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach Przychodni.

§ 9

1.    Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
2.    Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej.
3.    Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Dyrektor Przychodni.

§ 10

1.    Świadczenia zdrowotne w Przychodni udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej.
2.    Przychodnia zobowiązana jest do udzielania pomocy każdej osobie potrzebującej natychmiastowego leczenia, ze względu na zagrożenie życia.

III.    Struktura organizacyjna.

§ 11

1. Strukturę organizacyjną Przychodni tworzy jednostka organizacyjna o nazwie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu z siedzibą w Bukowcu przy ul. Dr Floriana Ceynowy 18A z niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi:

1)    Poradnia ogólna;
2)    Poradnia dziecięca;
3)    Poradnia ginekologiczno-położnicza;
4)    Poradnia stomatologiczna;
5)    Gabinet fizjoterapii;
6)    Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;
7)    Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej;
8)    Gabinet medycyny szkolnej;
9)    Stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych;
10)    Gabinet diagnostyczno – zabiegowy;
11)    Gabinet szczepień;
12)    Rejestracja;
13)    Gabinet EKG.

§ 12

Pomieszczenia i urządzenia Przychodni muszą odpowiadać określonym wymogom fachowym i sanitarnym, w szczególności w zakresie warunków ogólno przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.

§ 13

1.    Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Przychodni.
2.    Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Przychodni.

IV.    Zarządzanie Przychodnią.

§ 14

Organami Przychodni są:
1)    Dyrektor;
2)    Rada Społeczna.

§ 15

1.    Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
2.    Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Przychodnią.

§ 16

1.    Stosunek pracy z Dyrektorem Przychodni nawiązuje i rozwiązuje podmiot tworzący.
2.    Zatrudnienie Dyrektora Przychodni następuje na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 17

1.    Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników, natomiast ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia
w Bukowcu.
2.    Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor.

§ 18

Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne, określone odrębnymi przepisami.

§ 19

Podczas nieobecności Dyrektora Przychodni zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 20

W Przychodni działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Przychodni.

§ 21

1.    Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
2.    Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
3.    Do zadań Rady Społecznej należy:

1)    przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a)    zbycia aktywów trwałych i zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b)    związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c)    przyznawania Dyrektorowi nagród,
d)    rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
e)    regulaminu organizacyjnego;

2)    przedstawianie Dyrektorowi wniosku i opinii w sprawach:

a)    planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
b)    rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c)    kredytów bankowych lub dotacji,
d)    podziału zysku,
e)    pozyskiwania środków unijnych;

3)    dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4)    opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

4.    W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób; Przewodniczącym Rady Społecznej jest Wójt Gminy lub jego wyznaczony przedstawiciel;
Członkami Rady Społecznej są:
1)    przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
2)    przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w liczbie 3 osób.

5.    Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Przychodni.
6.    Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi 4 lata.
7.    Posiedzenie Rady Społecznej odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
8.    Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Przychodni.
9.    Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 22

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do pomiotu tworzącego.

§ 23

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor, mogą w nich uczestniczyć także przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i inne zaproszone osoby.

V.    Gospodarka finansowa.

§ 24

1.    Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.
2.    Przychodnia pokrywa z posiadanych środków, uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
3.    Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
4.    Przychodnia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
5.    Przychodnia prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami).
6.    Przychodnia decyduje o podziale zysku.
7.    Zasady otrzymywania środków publicznych przez Przychodnię reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

§ 25

Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej przez:

1)    odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych;
2)    z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
3)    najmu, dzierżawy użytkowania i użyczenia pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego przekazane w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątek podmiotu tworzącego w celu przeprowadzania badań, akcji profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych za zgodą podmiotu tworzącego.

§ 26

Przychodnia zobowiązana jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością przychodni oraz ubezpieczenia mienia pozostającego w jej dyspozycji.

VI.    Postanowienia końcowe.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej, Kodeksu Pracy i innych obowiązujących przepisów.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>