Konkurs na Dyrektora SPZOZ – Gminna Przychodnia w Bukowcu 2017 (2)

Informacja o wynikach konkursu

Bukowiec, 2017-08-01

GMINA BUKOWIEC

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – GMINNEJ PRZYCHODNI w BUKOWCU

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorącą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.), ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego oraz określenie stanowiska pracy:
Adres podmiotu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 18A, 86-122 Bukowiec
Nazwa stanowiska: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu.

2. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
1) wykształcenie wyższe,
2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4) niekaralność — brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu,
2) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora, a w przypadku lekarza również dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora,
8) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu.

W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata bądź notariusza kopii dokumentów o których mowa w pkt 2 i 4, na prośbę komisji konkursowej lub ogłaszającego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały ww. dokumentów.

4. Dodatkowe informacje:
Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 18A, 86-122 Bukowiec w godzinach pracy zakładu, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowcu lub pocztą na adres Urzędu: 86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14 z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu”, w terminie do 11 sierpnia 2017r., g. 10:00. Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(www.bip.bukowiec.pl) oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Bukowcu i SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur — do 31 sierpnia 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>