Konkurs na Dyrektora SPZOZ – Gminna Przychodnia w Bukowcu 2016 (2)

Informacja o wynikach konkursu

GMINA BUKOWIEC

WÓJT GMINY BUKOWIEC

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – GMINNEJ PRZYCHODNI w BUKOWCU

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorącą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182), Gmina Bukowiec ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu.

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego oraz określenie stanowiska pracy:

Adres podmiotu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 18A, 86-122 Bukowiec

Nazwa stanowiska: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu.

 1. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • niekaralność — brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca w wymiarze pełnego etatu.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora, a w przypadku lekarza również dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert — wymagane przez § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorącą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora,
 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu.

W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata bądź notariusza kopii dokumentów o których mowa w pkt 2 i 4, na prośbę komisji konkursowej lub ogłaszającego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały ww. dokumentów.

 1. Dodatkowe informacje:

Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 18A, 86-122 Bukowiec w godzinach pracy zakładu, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowcu lub pocztą na adres Urzędu: 86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14 z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu„, w terminie do 27 czerwca 2016r. Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bukowiec.pl) oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Bukowcu i SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu.

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur — do 15 lipca 2016 r.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>