Regulamin organizacyjny, struktura

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - GMINNEJ PRZYCHODNI W BUKOWCU (t.j.)

Rozdział I.

Podstawy prawne funkcjonowania. § 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu zwany dalej Przychodnią działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654); 2. Zarządzenia nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu; 3. Zarządzenia nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 4. statutu zakładu.

Rozdział II

Postanowienia ogólne. § 2

Niniejszy regulamin określa: - nazwa Przychodni, miejsce udzielania świadczeń, - cele i zadania Przychodni, - przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, - warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, - organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Przychodni, - zarządzanie Przychodnią, - prawa i obowiązki pacjenta, - obowiązki Przychodni w razie śmierci pacjenta, - wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, - wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, - zasady podpisywania i obiegu pism i dokumentów.

Rozdział III.

Nazwa Przychodni, miejsce udzielania świadczeń.

§ 3

Gminna Przychodnia jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, niebędącym przedsiębiorcą.

§ 4

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych znajduje się w Bukowcu ul. Dr Fl. Ceynowy 18A.

Rozdział IV.

Cele, zadania i zakres świadczeń zdrowotnych.

§ 5

Celem działalności Przychodni jest: 1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu: a) podstawowej opieki zdrowotnej, b) ginekologiczno-położniczego, c) stomatologii, d) rehabilitacji, e) diagnostyki leczniczej; 2) orzecznictwo; 3) promocja zdrowia.

1. Głównym zadaniem Przychodni jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia. 2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

§ 6

Do podstawowych zadań Przychodni w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należy: 1. Organizowanie i sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologiczno-położniczej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej. 2. Organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

§ 7

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię obejmuje w szczególności: 1/ badania i porady lekarskie, 2/ leczenie, 3/ prowadzenie dokumentacji medycznej, 4/ orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy, 5/ opieka nad kobietą ciężarną i płodem, porodem, połogiem i nad noworodkiem, 6/ opieka nad zdrowym dzieckiem, 7/ szczepienia ochronne i inne działania zachowawcze, 8/ rehabilitację leczniczą, 9/ działania diagnostyczne, 10/ prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej, 11/ opieka w zakresie medycyny szkolnej, 12/ udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach Przychodni.

Rozdział V.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 8

1. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. 2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej. 3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Dyrektor Przychodni.

§ 9

1. Świadczenia zdrowotne w Przychodni udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej. 2. Przychodnia zobowiązana jest do udzielania pomocy każdej osobie potrzebującej natychmiastowego leczenia, ze względu na zagrożenie życia. 3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta. 4. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 5. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

§ 10

1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Przychodni w Bukowcu kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy, na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania. 2. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 3. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozdział VI.

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania. § 11

1. Gminna Przychodnia w Bukowcu prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Przychodni zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 2. Przychodnia w Bukowcu udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu. 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Rozdział VII.

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 12

W Gminnej Przychodni w Bukowcu funkcjonują następujące komórki organizacyjne – prowadzące działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu. 1. Poradnia ogólna; 2. Poradnia dziecięca; 3. Poradnia ginekologiczno-położnicza; 4. Poradnia stomatologiczna; 5. Gabinet fizjoterapii; 6. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; 7. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej; 8. Gabinet medycyny szkolnej; 9. Stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych; 10. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy; 11. Gabinet szczepień; 12. Rejestracja; 13. Gabinet EKG.

§ 13

Do podstawowych zadań poradni ogólnej należy: - badania, porady lekarskie, leczenie, drobne zabiegi chirurgiczne, - badania diagnostyczne, - orzekanie, - pielęgnacja chorych, - profilaktyka, - szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 14

Do podstawowych zadań poradni dziecięcej należy: - badania, porady lekarskie, leczenie, drobne zabiegi chirurgiczne, - badania diagnostyczne, - orzekanie, - opieka nad zdrowym dzieckiem - pielęgnacja chorych dzieci, - profilaktyka, - szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 15

Do podstawowych zadań poradni ginekologiczno - położniczej należy: - badania, porady lekarskie, leczenie, drobne zabiegi ginekologiczne, - badania diagnostyczne, - orzekanie, - opieka nad kobietami i kobietami ciężarnymi, - profilaktyka, - szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 16

Do podstawowych zadań poradni stomatologicznej należy: - prowadzenie leczenia stomatologicznego zgodnie z umową zawartą z NFZ, - badania diagnostyczne, - orzekanie, - prowadzenie dokumentacji medycznej, - profilaktyka, - szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 17

Do podstawowych zadań gabinetu fizjoterapii należy: - zabiegi z fizykoterapii i kinezyterapii.

§ 18

Do podstawowych zadań gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej należy: - świadczenia pielęgnacyjne, - świadczenia lecznicze, - świadczenia diagnostyczne, - świadczenia rehabilitacyjne, - opieka nad noworodkiem od 6 tygodnia życia, - profilaktyka, - szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 19

Do podstawowych zadań gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej należy: - świadczenia pielęgnacyjne, - świadczenia zlecone przez lekarza, - świadczenia diagnostyczne, - świadczenia rehabilitacyjne, - opieka nad noworodkiem do 6 tygodnia życia, - profilaktyka, - szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 20

Do podstawowych zadań gabinetu medycyny szkolnej należy: - szczepienia, - przygotowanie dzieci do badań bilansowych, - wykonywanie badań przesiewowych, - przeprowadzanie fluoryzacji, - przygotowanie dzieci do badań w grupach dyspanseryjnych, - nadzór nad szczepionkami, - szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 21

Do zadań osób pełniących samodzielne stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych należy: - prowadzenie rachunkowości jednostki, - prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, - opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych, - wykonywanie innych czynności wynikających z działalności Przychodni zleconych przez Dyrektora.

§ 22

Do podstawowych zadań gabinetu zabiegowego należy: - zabiegi – zastrzyki, drobne zabiegi chirurgiczne, opatrunki itp., - pomiary glukozy, RR, - pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, - sterylizacja narzędzi.

§ 23

Do podstawowych zadań gabinetu szczepień należy: - szczepienia, - przygotowanie dzieci do badań bilansowych, - przygotowanie dzieci do badań w grupach dyspanseryjnych, - nadzór nad szczepionkami.

§ 24

Do podstawowych zadań rejestracji należy: - rejestracja pacjentów do lekarza, przygotowywanie dokumentacji medycznej, - ewidencja dokumentacji medycznej (udostępnianie pacjentom itp.), - prowadzenie sprawozdawczości.

§ 25

Do podstawowych zadań gabinetu EKG należy: - wykonywanie badań EKG.

Rozdział VIII.

Zarządzanie Przychodnią. § 26

1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Gminną Przychodnią w Bukowcu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni w Bukowcu i ponosi za nie odpowiedzialność. 3. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony przez niego pracownik. 4. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Przychodni w Bukowcu należy między innymi: - organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników, polityka zatrudnienia ma zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie Zakładu, uwzględniając w szczególności określoną w § 7 strukturę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Bukowcu, - zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników, - zapewnienie sprawnego systemu funkcjonowania kontroli zarządczej, - podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Przychodni, - podejmowanie innych działań, które należą do kompetencji osoby zarządzającej Przychodnią wynikające z odrębnych przepisów.

§ 27

Rodzaje i liczbę stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Przychodni w Bukowcu ustala Dyrektor.

§ 28

Pracę personelu średniego, niższego nadzoruje Pielęgniarka Koordynująca.

Rozdział IX.

Prawa i obowiązki pacjenta

§ 29

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Przychodni w Bukowcu pacjent ma prawo: - poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny, - świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, - rzetelnej informacji o stanie zdrowia, - wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych, 2. Do obowiązków pacjenta należy: - przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Bukowcu w części dotyczącej praw i obowiązków pacjenta, - przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Bukowcu, - przestrzegania zasad higieny osobistej, - posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych, - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż, - przestrzeganie zaleceń lekarza. 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze medycznych w Przychodni w Bukowcu ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora Gminnej Przychodni w Bukowcu. 4. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Gminnej Przychodni w Bukowcu zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

Rozdział X.

Obowiązki Przychodni w razie śmierci pacjenta.

§ 30

1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu. 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich. 3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok. 4. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ust.2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. 5. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Przychodni w Bukowcu wydaje się najbliższej rodzinie.

Rozdział XI.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 31

1. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji ustala się w sposób określony w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. 3. Zgodnie z powyższymi ustala się obowiązujące stawki opłat: a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7,70 zł. b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,77 zł. c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 7,70 zł.

Rozdział XII.

Wysokość opłat za udzielone świadczenia inne niż finansowane ze środków publicznych.

§ 32

Opłaty za świadczenia wynoszą: 1/ zmiana lekarza POZ powyżej 3x w roku – 80,00 zł. 2/ obywatele Unii nieubezpieczeni - lekarz 45,00 zł. - pielęgniarka 12,00 zł. - położna 12,00 zł. 3/ osoby nieubezpieczone - 40,00 zł. 4/ badania kierowców - 200,00 zł. wyższe kat. - 80,00 zł. 5/ iniekcje - domięśniowe 7,00 zł. - podskórne 7,00 zł. - dożylne 9,00 zł. 6/ badania na życzenie - ciśnienie 2,00 zł. - cukier we krwi 5,00 zł. 7/ zaświadczenia, książeczka zdrowia - 30,00 zł. 8/ EKG w spoczynku - 15,00 zł. 9/ badanie lekarskie ze szczepieniem - 20,00 zł.

Rozdział XIII.

Zasady podpisywania i obiegu pism i dokumentów.

§ 33

Podpisywanie korespondencji wychodzącej na zewnątrz jest zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Dyrektora, jedynie w przypadku nieobecności Dyrektora, może on upoważnić innego pracownika Przychodni w Bukowcu do podpisywania korespondencji, z wyłączeniem pism, które należą do kompetencji Dyrektora.

§ 34

Zabezpieczenie akt spraw niejawnych regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do ochrony informacji niejawnych.

§ 35

Wewnętrzny porządek i organizację pracy obowiązującą w Przychodni określa regulamin pracy.

Rozdział XIV.

Przepisy końcowe.

§ 36

1. Regulamin Organizacyjny podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Bukowcu. 2. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem Zarządzenia Dyrektora Przychodni. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego są przyjmowane w trybie przewidzianym dla jego podjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>