Ponowne wykorzystanie informacji

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona: 1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 2) w inny sposób np. na tablicy ogłoszeń, 3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Warunki ponownego wykorzystana informacji publicznej 

Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Gminną Przychodnię w Bukowcu:

1)  zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „ Źródło: Gminna Przychodnia w Bukowcu”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Gminną Przychodnię w Bukowcu danej informacji,

4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Gminnej Przychodni w Bukowcu, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012r. (Dz.U. poz.94) na adres Gminnej Przychodni w Bukowcu  lub adres  e-mail: przychodnia.bukowiec@wp.pl w przypadku:

1) gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba, że została udostępniona  w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,

2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wyłączenie odpowiedzialności 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Dyrektor Gminnej Przychodni w Bukowcu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

Gminna Przychodnia w Bukowcu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania:

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.

Dyrektor Gminnej Przychodni w Bukowcu może jednak nałożyć opłatę  za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób skazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, albo wniosek jest nietypowy.

Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.

Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak: a) liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych, b)  czas pracy poświęcony na przygotowanie danych, c)  koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne), d) koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

 Odmowa ponownego wykorzystania informacji 

Zgodnie z treścią art. 14 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dyrektor Gminnej Przychodni w Bukowcu może odmówić zgody na ponowne wykorzystanie informacji publicznej w następujących przypadkach: a) kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa  w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona  danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw, b) kiedy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa  własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Dyrektor Gminne Przychodni w Bukowcu może odmówić opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Środki prawne

W sytuacji, gdy Gminna Przychodnia w Bukowcu  przedstawi wnioskodawcy ofertę zawierającą: a) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, b) wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia  otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, dyrektor Gminnej Przychodni w Bukowcu,  w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji   publicznej lub o wysokości opłat.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie, które rozpoznaje się  w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>